Ķirurģiska sepse un komplicēta intraabdomināla infekcija. Lekcija (2015), doc. H.Plaudis