Psihotiska pacienta viedoklim IR nozīme; Natālija Bērziņa – Novikova, psihiatre