Anestezioloģija un reanimatoloģija. prof. Eva Strīķe