Somatisko simptomu pacients vispārējā ārsta praksē. Dr. med. Ļubova Renemane, psihiatre; Rīgas Stradiņa universitātes docente